Torbalı Ege Gazetesi

Sü­rek­li’nin teş­ki­lat sev­gi­si

Ak Parti İzmir İl Baş­ka­nı Kerem Ali Sü­rek­li, İlçe Teş­ki­lat­la­rı ile bir araya gelip is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­ma­ya devam edi­yor. Önü­müz­de­ki gün­ler­de de teş­ki­lat men­sup­la­rı ile bu­luş­ma­ya devam edecek olan Sü­rek­li, ça­lış­ma­la­rı­nı yoğun tem­po­da sür­dü­rü­yor.

Sü­rek­li’nin teş­ki­lat sev­gi­si
1.458 okundu
29 Haziran 2019 - 13:05

Ak Parti İzmir İl Baş­ka­nı Kerem Ali Sü­rek­li gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu yana dur­mak bil­mi­yor. İzmir sev­da­sı ile yanıp tu­tu­şan sü­rek­li, İzmir’in her nok­ta­sı­na ula­şa­rak va­tan­daş­lar ile bu­lu­şu­yor. Va­tan­da­şın der­di­ni, so­ru­nu­nu din­le­yen Sü­rek­li, git­ti­ği her nok­ta­da sevgi seli ile kar­şı­la­şa­rak yoğun ilgi gö­rü­yor.31 Mart Ma­hal­li İda­re­ler Se­çi­mi son­ra­sın­da da yine tam kad­roy­la sa­ha­da ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Sü­rek­li, “ Seçim bit­miş ola­bi­lir. Bun­dan son­ra­ki süreç bizim için çok önem­li. Her zaman de­di­ğim gibi sanki yarın seçim var­mış gibi ça­lış­ma­la­rı­mız hep yük­sek tem­po­da ola­cak. Her va­tan­da­şı­mı­zın eli sı­ka­cak, çal­ma­dık kapı yine bı­rak­ma­ya­ca­ğız. Biz bu teş­ki­la­ta bu da­va­ya gönül ve­ren­le­riz. Gönül ko­yan­lar değil. Bi­zim­le bir­lik­te yü­rü­mek is­te­yen ar­ka­daş­la­rı­mı­za ka­pı­mız açık. Bu­ra­da her­ke­se görev var. Kim bu da­va­da bi­zim­le bir­lik­te yü­rü­mek is­ti­yor­sa gel­sin ça­yı­mı­zı içe­lim ona da görev ve­re­lim. Gö­nül­lü olmak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mız gel­sin for­mu­nu dol­dur­sun bu ye­ter­li­dir. Dur­mak yok. Ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dür­me­ye devam edi­yo­ruz. Gece gün­düz de­me­den, yo­rul­ma­dan, aşkla, sa­mi­mi­yet­le yü­rü­ye­lim” şek­lin­de ko­nuş­tu.

“SAMİMİYET BİZİM HA­MU­RU­MUZ”

Gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu yana gö­nül­le­re do­kun­ma gay­re­tiy­le hiz­met üre­te­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Sü­rek­li, “Biz hiz­met etmek için varız. Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve Genel Baş­ka­nı­mı­zın ifade et­ti­ği gibi hiz­met işi gönül işi. Bu dü­şün­cey­le ha­re­ket ede­rek bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin ha­mu­ru olan sa­mi­mi­yet­le, be­le­di­ye­ci­lik hiz­met­le­ri­mi­zin te­me­li­ni oluş­tur­duk. Mil­le­ti­mi­zin ve dev­le­ti­mi­zin be­ka­sı için ku­rul­muş olan Cum­hur İtti­fa­kı’nın ru­hu­na uygun şe­kil­de ha­re­ket ede­rek ça­lış­ma­la­rı­mı­zı en güzel şe­kil­de sür­dü­re­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

#
KÖŞE YAZARLARI
#

Yeni sitemizi nasıl buldunuz?

Yeni sitemizi nasıl buldunuz?

  • Çok iyi --> 12
  • İyi --> 9
  • Daha iyi olabilir --> 10
Gönder
Sonuçlar
#
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
#

Torbalı EGE Bir ÖZÇELİK GRUP Kuruluşudur. Powered BY SMedia Dijital Ajans