Tor­ba­lı tek yürek: ‘Kararımız net, Oyumuz ‘EVET’

Re­fe­ren­dum’a son 1 gün kala İzmir Mil­let­ve­ki­li Atil­la Kaya, dün akşam, Er­tuğ­rul Ma­hal­le­si Sadık İleri Bul­va­rı üze­rin­de hem­şe­ri­le­riy­le bu­luş­tu. Bin­ler­ce ki­şi­nin ka­tı­lı­mı ile gövde gös­te­ri­si­ne dö­nü­şen mi­ting­de Tor­ba­lı’ya ses­le­nen AK Parti İzmir Mil­let­ve­ki­li Mah­mut Atil­la Kaya 16 Nisan’ın yük­se­liş ola­rak gör­dük­le­ri­ni ifade ede­rek, daha güçlü bir Tür­ki­ye için Tor­ba­lı­lı hem­şe­ri­le­rin­den tam des­tek is­te­di

TOR­BA­LI Evet Plat­for­mu dün akşam Sadık İleri Bul­va­rı’nda ger­çek­leş­tir­di­ği son mi­ting ile ilçe hal­kıy­la bu­luş­tu. Yak­la­şık 15 bin ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı dev mi­tin­gin açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ger­çek­leş­ti­ren AK Parti Tor­ba­lı İlçe Baş­ka­nı Hasan Ak­bı­yık, “Bu re­fe­ran­dum bizim için ol­du­ğu kadar dün­ya­da­ki maz­lum halk­lar için de çok önem­li. Türk mil­le­ti ola­rak dün­ya­da­ki ezi­len tüm Müs­lü­man­lar için, ümmet için san­dı­ğa gi­de­ce­ğiz” dedi. Ak­bı­yık, “Bu­gü­ne kadar bir­çok seçim ya­şa­dık, Tor­ba­lı halkı her se­çim­de ya­nı­mız­da oldu. Bugün de biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı­nız. He­pi­ni­ze par­tim ve mil­le­tim adına te­şek­kür edi­yo­rum. Bu arada re­fe­ran­dum sü­re­ci bo­yun­ca ma­hal­le ma­hal­le gezen, ‘Evet’ için kapı kapı do­la­şan ce­fa­kar kadın kol­la­rım, genç­lik kol­la­rım ve ilçe yö­ne­ti­mi­me de siz­le­rin hu­zu­run­da te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.

“CUM­HURİYET ASIL 15 TEM­MUZ’DA ELDEN GİDİYORDU”

TOR­BA­LI hal­kı­na te­şek­kür ede­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan AK Parti İzmir Mil­let­ve­ki­li Mah­mut Atil­la Kaya, “Tut­tur­muş­lar bir yalan, yok efen­dim Cum­hu­ri­yet elden gi­de­cek­miş. Cum­hu­ri­yet asıl 15 Tem­muz’da elden gi­de­cek­ti. Cum­hu­ri­yet elden gi­der­ken bu mil­let mey­dan­la­ra dö­kül­müş, dar­be­ci­le­re karşı tank­la­rın al­tı­na ya­tı­yor­du. Peki siz ne­re­dey­di­niz? Neden kaç­tı­nız? Hani siz Cum­hu­ri­yet­çiy­di­niz? Asıl Cum­hu­ri­yet­çi mey­dan­la­ra dö­kü­len, dar­be­ci­le­rin tank­la­rı­na siper olan bu kah­ra­man mil­let­tir.” dedi. Ko­nuş­ma­sı sık sık slo­gan­lar ve te­za­hu­rat­lar­la ke­si­len Atil­la Kaya, “Hal­kı­mız darbe za­ma­nın­da so­ka­ğa in­miş­ti ha­yır­cı­lar ne­re­dey­di diye sor­mak is­ti­yo­rum. Biz­le­rin yü­re­ği var Cum­hur­baş­ka­nı ve Baş­ba­ka­nı­mı­zın yü­re­ği var. Hayır di­yen­le­rin yü­re­ği yok, ol­say­dı 15 Tem­muz­da so­kak­lar­da ol­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Hal­kı­mız bu olay­la­rı tek­rar ya­şa­ma­ma­sı için, is­tik­ra­rın güç­len­me­si için sis­tem de­ği­şik­li­ği­ne gi­di­yo­ruz. Ge­ti­re­ce­ği­miz sis­tem­le is­tik­rar­sız dö­nem­ler or­ta­dan kal­ka­cak. Ka­ran­lık gün­ler geç­miş­te ka­la­cak. Ül­ke­miz­de her zaman erken seçim ko­nu­şu­lu­yor. Her daim seçim ko­nu­şu­lan bir ül­ke­de is­tik­rar olmaz ve bu yüz­den re­fe­ran­dum­da ‘Evet’ di­ye­ce­ğiz. Cum­hur­baş­ka­nı­nı 80 mil­yon insan de­net­le­ye­bi­lecek. Artık her şey daha da şef­faf ola­cak. Yar­gı­yı tam ba­ğım­sız bir nok­ta­ya ta­şı­ya­ca­ğız. Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si­ni daha da güç­len­di­re­ce­ğiz. Tür­ki­ye’de ka­lı­cı sis­te­min ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Za­ma­nın­da çift baş­lı­lık sis­te­min­den ül­ke­miz çok çekti. Eko­no­mi alt üst oldu. Çift­çi, sa­na­yi­ci, esnaf her­kes zarar et­miş­ti. Ama bun­dan sonra bun­la­r ya­şan­ma­ya­cak ve gü­cü­mü­ze güç ka­ta­ca­ğı­mız bir sis­tem ge­lecek.” dedi.

TEK ADAM DEĞİL MİLLETİN ADAMI

KO­NUŞ­MA­SI­NA de­mok­ra­si vur­gu­suy­la devam eden Kaya, “Tek adam­lık değil, mil­le­tin adamı ge­li­yor. Mil­le­tin adamı! Bir muh­tar se­çi­yo­ruz, bu tek adam­lık mı olu­yor? Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çi­yo­ruz, bu tek adam­lık mı? Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si baş­ka­nı se­çi­yo­ruz, bu tek adam­lık mı? Bun­lar ha bire yalan söy­lü­yor­lar. Bu­ra­dan Kı­lıç­da­roğ­lu’na ses­le­ni­yo­rum; “Daha 2 gün­lük za­ma­nın var. 18 mad­de­yi oku iyice oku. Ben emi­nim ki bu sis­te­mi an­la­dı­ğın­da sen de ‘Evet’ di­ye­cek­sin. Şunu da unut­ma­ma­mız gerek, evet diyen de hal­kı­mız, hayır di­yen­ler­de hal­kı­mız­dır. CHP’li vekil evet­çi­le­ri de­ni­ze dö­ke­cek­le­ri­ni söy­lü­yor­. Asıl bun­lar ül­ke­yi böl­me­ye ça­lı­şı­yor­. 16 Nisan’da bun­la­rın ce­va­bı­nı san­dık­ta ve­re­ce­ğiz. Hal­kı­mı­za gü­ve­ni­yo­ruz. PKK’lı­la­rın hepsi ha­yır­cı, hal­kı­mız bu oyuna gel­me­sin. Tek dev­let tek, mil­let tek vatan var. Lüt­fen bun­la­rı dü­şü­ne­rek oy ve­re­lim” 

EN ÇOK TOR­BA­LI­MIZ EVET DİYECEK

“TOR­BA­LI’DAN tek bir oy çık­ma­sa da ben Tor­ba­lı­ma hiz­met ede­ce­ği­mi söy­lü­yo­rum. Tor­ba­lı’ya te­şek­kür bor­cum var. Tor­ba­lı­mı­za ne yap­sak azdır. İZBAN ge­tirt­tik, Okul­la­rı­mı­zı yap­tık ve yap­ma­ya devam edi­yo­ruz, Has­ta­ne­miz açıl­mak üzere, Fet­rek Sul­tan­lar Va­di­si hızla ya­pı­lı­yor. Ay­rı­ca sene so­nun­da İZBAN sefer sü­re­si 6 da­ki­ka­ya in­di­re­ce­ğiz. Tor­ba­lı’ya üni­ver­si­te ya­pa­ca­ğız. Bunun sö­zü­nü ver­dik. Biz­ler baş­ka­la­rı gibi lafla değil, ic­ra­at­la­rı­mız­la hal­kı­mı­zın kar­şı­sı­na çı­kı­yo­ruz. 1 Kasım’da Tor­ba­lı­mı­za söz ver­dik. Bu yolda Al­la­hın iz­niy­le devam ede­ce­ğiz. Tor­ba­lı benim ailem­dir. Ça­lı­şıp di­di­nip hem­şe­ri­le­ri­mi­zin is­tek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rip il­çe­mi­zi en üst se­vi­ye­ye çı­kar­ta­ca­ğız. Ül­ke­mi­zin yük­sel­me­si için ça­lı­şı­yo­ruz. Re­fe­ran­du­ma kaldı 2 gün Tor­ba­lı­dan söz is­ti­yo­ruz. San­dık­ta en iyi oyun çı­ka­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz. Şunu unut­ma­mak ge­re­kir, bu parti me­se­le­si değil ülke me­se­le­si bu yüz­den Tor­ba­lı­mı­za gü­ve­ni­yo­rum. Mem­le­ket me­se­le­si­ne en çok Tor­ba­lı­mız evet di­yecek” 
Amede AL­PA­GUT- Yasin TEKİN

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.