Torbalıspor'un yeni yönetim kurulu listesi

Torbalıspor'un yeni yönetim kurulu listesi

Haftalardır süren Torbalıspor’un kongre heyecanı önceki gün gerçekleşen son toplantıyla neticeye ulaştı. Özür Erman Çağlar, başkanlığındaki yönetimin istifasının ardından yönetime aday bulamayan Torbalıspor, aradığı kanı buldu. 26 Mayıs Cuma günü yeterli çoğunluluğa ulaşılamamasından dolayı 2 Haziran’a ertelenen kongrede sonunda aday çıktı ve Torbalı’nın işadamlarından Sabri Taşcan, Torbalıspor’un yeni başkanı oldu

Ba­şa­rı­nın mi­ma­rı: Öz­gür Er­man Çağ­lar

ZOR­LU  gün­­ler ge­­çi­­ren Tor­­ba­­lıs­­por­­'un ba­­şı­­na gel­­dik­­ten 3 yıl gi­­bi bir sü­­re­­de ku­­lü­­bü ye­­ni­­den can­­lan­­dı­­ran Öz­­gür Er­­man Çağ­­lar, yö­­ne­­tim ku­­ru­­lu ile bu se­­zon Tor­­ba­­lıs­­por­­'u Sü­­per Ama­­tör Lig'­­den Böl­­ge­­sel Ama­­tör Lig­­'e çı­­ka­­ra­­rak bü­­yük bir ba­­şa­­rı­­ya im­­za at­­tı. BAL Li­­gi­­ne yük­­se­­len Tor­­ba­­lıs­­por'­­da­­ki gö­­re­­vi­­ne be­­le­­di­­ye­­de­­ki vas­­fı ve özel iş­­le­­rin­­den do­­la­­yı son ver­­me ka­­ra­­rı alan Öz­­gür Er­­man Çağ­­lar, Ma­­yıs ayı­­nın ba­­şın­­da yö­ne­tim ku­ru­lu ile be­ra­ber is­­ti­­fa ka­­ra­­rı ala­­rak Tor­­ba­­lıs­­por' baş­­kan­­lı­­ğı­­nı bı­­rak­­mış­­tı. Öz­­gür Er­­man Çağ­­lar baş­­kan­­lı­­ğın­­da ge­­çen 3 yıl içe­­ri­­sin­­de ba­­şa­­rı­­lar­­dan ba­­şa­­rı­­la­­ra at­­la­­yan Tor­­ba­­lıs­­por, kong­­re sü­­re­­si bo­­yun­­ca Çağ­­lar­­'ın yok­­lu­­ğu­­nu de­­rin­­den his­­set­­ti. Ku­­lüp ca­­mi­­a­­sı­­nın boy­­nu­­nu bü­­kük bı­­ra­­kan is­­ti­­fa ka­­ra­­rı tüm il­­çe­­yi sars­­tı. 

­GÖZ­LER YE­Nİ YÖ­NE­TİM­DE

­ Gö­­re­­ve gel­­di­­ği gün­­den bu ya­­na ku­­lü­­be yap­­mış ol­­du­­ğu sa­­yı­­sız hiz­­met ile gö­­nül­­le­­re taht ku­­ran Çağ­­lar, borç ba­­ta­­ğı içe­­ri­­sin­­de olan Tor­­ba­­lıs­­por­­'u ku­­rum­­sal bir ya­­pı­­ya dö­­nüş­­tü­­ren isim ol­­du. İc­ra­lar­la ve borç ile do­lu Tor­ba­lıs­por­’un ba­şı­na geç­tik­ten son­ra bü­tün borç­la­rı­nı ka­pa­ta­rak so­run­suz bir ku­lüp ha­li­ne çe­vi­ren Çağ­­lar, el at­­tı­­ğı iş­­le­­rin hep­­sin­­de ba­­şa­­rı­­yı ya­­ka­­la­­yan, il­­çe­­nin önem­­li isim­­le­­rin­­den bir ta­­ne­­si ola­­rak Tor­­ba­­lıs­­por için ça­­lış­­ma­­ya de­­vam ede­­cek. Ken­­di dö­­ne­­mi­­nin yö­­ne­­tim ku­­ru­­lu ile Tor­­ba­­lıs­­por­­'u en iyi şe­­kil­­de tem­­sil eden Çağ­­lar, ye­­ni yö­­ne­­ti­­min­­de ku­­lü­­bü en iyi şe­­kil­­de yö­­net­­mek için ça­­lı­­şa­­ca­­ğı­­nı ve bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de Tor­ba­lıs­por­’un es­ki gün­le­ri­ne dön­me­si­ne as­la izin ver­me­ye­ce­ği­ni ak­­tar­­dı. 

­KA­RAN­LIK­TAN AY­DIN­LI­ĞA

Ba­­şa­­rı­­lı bir yö­­ne­­ti­­min ar­­dın­­dan, ge­­len ye­­ni yö­­ne­­tim, Tor­­ba­­lıs­­por­­'u da­­ha iyi şart­­lar al­­tın­­da dev­­ra­­la­­rak ça­­lış­­ma­­la­­ra baş­­la­­ya­­cak. Zor şart­­lar al­­tın­­da yö­­ne­­ti­­le­­rek bu­­gün­­le­­re ula­­şan Tor­­ba­­lıs­­por­­'un ba­­şa­­rı­­lı bir yö­­ne­­ti­­mi ol­­ma­­sı BAL Li­­gi­­ne çık­­ma­­sın­­da­­ki en bü­­yük fak­­tör ol­­muş­­tu. ­


Torkos’un yeni başkanı Taşcan

Torbalıspor’un istifa eden eski yönetim kurulundan biri olan Sabri Taşcan, yaşanan mağduriyete el attı. Torbalılı iş adamı Taşcan listesini hazırladığı yönetimi kongrede Torbalıspor delegelerine sundu. Torbalıspor tesislerinde gerçekleştirilen kongrede yeterli çoğunluğa bakılmamaksızın oylama yapıldı ve kongre sonunda Torbalılı işadamı Sabri Taşcan, Torbalıspor’un yeni başkanı oldu. Kongreye katılan Torbalıspor üyelerine oylama öncesi açıklama yapan Özgür Erman Çağlar, yeni oluşturulan yönetime borçsuz, geleceği parlak bir kulüp bıraktıklarını aktardı. Çağlar, “Görevi bırakan yönetim kurulu başta olmak üzere Torbalıspor’a destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Yeni yönetime de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonra Torbalıspor sevdalısı olarak her zaman kulübümüzün yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

“TORBALISPOR’U EN İYİ YERLERE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Oylama sonrasında tek aday olarak başkan seçilen Sabri Taşcan, Torbalıspor üyelerine açıklamalarda bulundu. Taşcan, “ Daha önce yönetim kurulunda bulunduğum Torbalıspor’da artık başkan olarak görev yapacağım. Torbalıspor’u en iyi yerlere getirmek için, yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte böyle bir yola koyulduk. Başta Torbalıspor camiası ve tüm Torbalılara hayırlı uğurlu olsun. Kulübümüzün şuan ki konumunda olmasını sağlayan Özgür Erman Çağlar başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerinin hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimiz ile Torbalıspor’u üst liglere çıkarmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.

YENİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ BELLİ OLDU

Yapılan kongrenin ardından Sabri Taşcan, başkanlığındaki yeni yönetim kuruluda belli olmuş oldu. Torbalıspor’un 20 kişilik yeni yönetim kurulu listesinde, “Sabri Taşcan, Yener Ülker, Ali Çetmen, Sabri Güldamlası, Cemal Aygün, Tekin Bağçıvan, Ömer Avinç, Zeynel Dalgıç, Şaban Çılgın, Tezcan Cantez, Mümtaz Karakurt, Özkan Yazıcıoğlu, Özgür Morkoç, Erdal Barlas, Selahattin Soğukçeşme, Güven Özdemir, Kemal Uzun, Mehmet Aktaş, Kemal Güneş, Bartu Duru” isimleri yer aldı. Yedek listesi ise; “Abbas Girgin, Necati Dülger, Mesut Şahin, Abdullah Balpınar, Aydın İçer, Vedat Çiftçi, Şuayip Dinçer, Turgay Kostak, Deniz Gül, Mustafa Şen” şeklinde belirlendi. Denetleme Kurulu Asil Üyeleri; “Burhan Erciker, Hakkı Şapçı, Feyzi Tumbar” olurken, Yedek Listesi; “Huriye Erciker, R. Anıl Akgün, Volkan Yılmaz” şeklinde kayıtlara geçti. Yasin TEKİN

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.