Dev an­laş­ma!

Dev an­laş­ma!

Tor­ba­lı'­da 7 yıl­dır fa­a­li­yet gös­te­ren Şim­şek­ler Oto­mo­tiv, Tür­ki­ye'­nin en bü ­yük oto­mo­tiv fir­ma­la­rı ara­sın­da gös­te­ri­len Otot­rink ile an­laş­ma im­za­la­dı

Tor­ba­lı'­da 7 yıl­dır oto­mo­tiv sek­tö­rün­de yer alan ve sek­tö­re gir­di­ği sü­re bo­yun­ca bü­yük iş­le­rin al­tı­na im­za atan Şim­şek­ler Oto­mo­tiv, Tür­ki­ye'­nin en bü­yük oto alım sa­tım şir­ket­le­rin­den olan Otot­rink ile şir­ket an­laş­ma­sı yap­tı. Dün­ya­ca ün­lü ya­tı­rım­cı­lar ile yo­la çı­kan ve kı­sa sü­re­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bir­çok oto­mo­bi­le sa­tı­cıy­la ka­vuş­tu­ran Otot­rink, ay­rı­ca in­ter­net­ten ran­de­vu sis­te­mi ile de oto­mo­bil sa­hip­le­rin­den de­ğe­rin­den faz­la ra­kam­la­ra araç­la­rı­nı sa­tın alı­yor. Şim­şek­ler Oto­mo­tiv ve Otot­rink ara­sın­da ya­pı­lan an­laş­ma hem Tor­ba­lı hem de İz­mir adı­na ol­duk­ça fay­da­lı bir iş bir­li­ği ol­du­ğu dü­şü­nü­lü­yor.
­
ŞİM­ŞEK HI­ZIY­LA AN­LAŞ­MA
­Şim­şek­ler Oto­mo­tiv ku­ru­cu­su olan Mu­rat Şim­şek, Tor­ba­lı'­nın adı­nı, Tür­ki­ye'­ye du­yu­ra­bil­mek adı­na bü­yük bir gi­ri­şim­de bu­lu­na­rak Otot­rink ile an­laş­ma yap­tı. Ya­pı­lan an­laş­ma­nın hem Tor­ba­lı'­ya oto­mo­tiv sek­tö­rü adı­na ol­duk­ça fay­da­lı ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Şim­şek, "O­tot­rink Tür­ki­ye'­nin en bü­yük oto alım sa­tım şir­ket­le­rin­den bi­ri­si. Ben de bu şir­ke­tin İz­mir şu­be­si ola­rak bü­yük bir gi­ri­şim yap­tım. Otot­rink fir­ma­sı ile ya­pı­lan uzun so­luk­lu gö­rüş­me­ler son­ra­sı an­laş­ma­ya var­dık. İz­mir ve Tor­ba­lı'­ya böy­le­si­ne bü­yük bir şir­ket­le or­tak­lık yap­ma­mız il­çe­de araç pi­ya­sa­sı­nı da olum­lu et­ki­le­ye­cek. Tor­ba­lı'­ya ve Tor­ba­lı­lı­la­ra hiz­met et­mek­ten bü­yük onur du­yu­yo­ruz. 
İN­TER­NET­TEN RAN­DE­VU
O­tot­rink fir­ma­sı ile ça­lış­ma­ya baş­la­yan Şim­şek­ler Oto­mo­tiv Tür­ki­ye'­nin her nok­ta­sın­dan in­ter­net üze­rin­den ran­de­vu oluş­tu­ra­rak araç alıp sa­ta­bi­le­cek. Uzun sü­re­dir gö­rü­şü­len fir­ma ile geç­ti­ği­miz gün söz­leş­me im­za­la­yan Şim­şek­ler Oto­mo­tiv, Tor­ba­lı'­da oto­mo­bil sek­tö­rü­ne bü­yük fay­da sağ­la­ya­cak. Ku­rum­sal ve gü­ve­ni­lir ti­ca­re­tin Tor­ba­lı'­da tek ad­re­si olan iş­let­me ya­kın za­man­da da­ha bü­yük pro­je­ler ile gün­de­me gel­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Böy­le­lik­le müş­te­ri­le­ri­ne ve Tor­ba­lı hal­kı­na da­ha iyi hiz­met sun­ma­yı he­def­li­yor. Şim­şek­ler Oto­mo­tiv Ku­ru­cu­su olan Mu­rat Şim­şek Tor­ba­lı dı­şın­da ya­kın ta­rih­ler­de Ay­ran­cı­lar­'a ve Sel­çuk­'a da bi­rer şu­be aç­ma­nın sin­ya­li­ni ver­di.


Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.