A­­TİL­­LA KA­­YA yeniden vekil

A­­TİL­­LA KA­­YA yeniden vekil

.

2015 YI­­­LIN­­­DA AK Par­­­ti İz­­­mir Mil­­­let­­­ve­­­ki­­­li olan Tor­­­ba­­­lı­­­lı Atil­­­la Ka­­­ya ve il­­­çe teş­­­ki­­­la­­­tı­­­nın yo­­­ğun ça­­­lış­­­ma­­­sı, san­­­dı­­­ğa yan­­­sı­­­dı. Ye­ni­den ve­kil se­çi­len Ka­ya; “Tür­ki­ye'­nin ilk Baş­ka­nı olan Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan­'ın li­der­li­ğin­de, güç­lü ve bü­yük Tür­ki­ye ide­a­li­ne yü­rü­yen tüm teş­ki­lat­la­rı­mı­za, bu he­de­fe oy­la­rıy­la des­tek olan aziz mil­le­ti­mi­ze şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz. Tür­ki­ye'­nin eko­no­mi­den de­mok­ra­si­ye, her alan­da­ki umut­la­rı­nı ifa­de eden 2023 he­def­le­ri­ne ulaş­ma yo­lun­da­ki son vi­ra­jı­mız olan 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri ile ye­ni Tür­ki­ye'­nin ka­pı­la­rı açıl­mış­tır. Tür­ki­ye'­nin önü açık, ge­le­ce­ği ay­dın­lık­tır. Rab­bim ve yar­dım­cı­mız ol­sun... 

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.