Feyzullah TURAN

Feyzullah TURAN

SEVGİ, SAYGI VE SADAKAT

En çok emek, en çok fedakârlık, en fazla hoşgörü,  sevgi dediğimiz o yüce duyguyu korumak için harcanmalı, yapılmalı ve gösterilmelidir. Sevgi, her yerde ve platformda savunulmalı, her tehlikeye karşı korunmalıdır. Maalesef, ülkemizin ve dünyanın çoğunluğunda, sevgi denen bu en güzel ve en çok da insanın ihtiyacı olan bu duyguyu korumaktan acizdir.Bu gün ülkemizde sevgiyi, rengimize, ırkımıza, inan..

GENÇLERİN ÖNÜ AÇILSIN

25 yıldır torbalıda yaşıyorum. Görev yaptım, Emekli olup İlçemizde kalmaya karar verdim. Sivil Toplumlarda, MHP ve BBP gibi iki güzide parti yönetimlerinde bulundum, yöneticilik, Başkanlık ve İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundum. İlçemizin tüm sorunları ile yakından ilgilendim bazılarına müdahil oldum, çözümleri için önerilerde bulundum. 5 yıl öncesine kadar Sivil Toplum kuruluşlarını ve Siyasi partileri ..

MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ (MHP)

24 Haziran seçimlerinden çok öncesinden itibaren Milliyetçi Hareket Partisini takip ettim. Partiyi ve lideri ile olan gözlem ve düşüncelerimi 24 Haziran seçimlerinden hemen sonra bu köşemde yazdım ve siz  okurlarımla aşağıdaki şekilde paylaştım. "Milliyetçi hareket Partisi, 49 yıl sonra Ülkemizin sigortası olarak hak ettiği yere oturmuştur. “Her musibetin sonunda bir hayır vardır” derlerdi atal..

YALAN DÜNYA

Mil­li ve ma­ne­vi de­ğer­le­ri­mi­zi bir ta­ra­fa itip, ta­ri­hin iyi ta­raf­la­rı­nı göz ar­dı ede­rek, kö­tü ta­ra­fın­dan dün­ya ya­şa­mı­na ba­kan­lar kö­tü kah­ra­man ol­ma­yı se­çer­ler.­Hor­la­nan, aşa­ğı­la­nan ve acı çe­ken­le­rin her za­man iyi­ler ol­du­ğu­nu gö­ren­le­rin ço­ğun­lu­ğu, kö­tü ol­mak­tan ve öy­le ta­nın­mak­tan ra­hat­sız ol­maz­lar.­Sa­da­kat ile ih..

SEN GİDELİ

Gün­­ler uzun, ge­­ce­­ler uzun­­E­­lin­­de si­­la­­hın, he­­def­­te gö­­zün,­­Va­­tan, Bay­­rak na­­mu­­sun,­­Hep­­si sa­­na ema­­net oğul.­­Yağ­­mur yağ­­dı ben ağ­­la­­dım,­­Ses­­siz, ses­­siz çağ­­la­­dım,­­Üç gün ol­­du ha­­be­­ri­­ni al­­ma­­dım.­­A­­nam de yü­­zü­­mü gül­­dür oğul.­­Der­­din anam dö­­ne­­rim ge­­ri,­­Bir kah­­pe kur­­şun­­la sön­..

ER­DEM SA­Hİ­Bİ OL­MAK!­

İn­san­la­rın tüm ya­şam­la­rı bo­yun­ca, ya­ra­tı­lan en de­ğer­li var­lık ol­ma özel­li­ği­nin bi­linç ve şu­u­ru ile ön­ce ken­di­si­ni ve tüm in­san­la­rı sev­me­si ve iliş­ki­le­ri­nin her tür­lü­sü­nü gö­ğüs­le­ye­bi­le­cek dav­ra­nış­la­rı ser­gi­le­ye­rek dü­şün­ce üret­me ye­te­nek­le­ri­ne sa­hip ol­ma­sı er­dem sa­hi­bi ola­bil­me­nin önem­li bir g&..

GENÇLİĞİMİZ

Devletleri geleceğe taşıyan en önemli varlık, halkının yetiştirdiği, bayrağı taşıyabilecek nesilleridir. Genç nesli kaybolmaya yüz tutmuş Avrupa ve genç nesli ölümle pençeleşen Afrika buna en ibretlik örnektik. Bizim, toprağımızı muhafaza ile birlikte bizi biz yapan Milli Manevi değerlerimizi muhafaza edecek nesillere ihtiyacımız vardır. Osmanlı toprak kazanmaktan öte ayak bastığı yerlerde, ADALET VE HOŞGÖRÜ ile öncelikle insanların kalbini..

ŞAPKA DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ

Yabancı hayranları, köklü Büyük Milletin kültürünü hiçe sayanlar, artık kel aynak kuşları gibi nesliniz tükenmek üzeredir. Emine Zola'dan 600 yıl önce yaşamış Büyük İslam Tarihçisi İbn-i Haldun'un ilme dair çok daha güzel sözlerini bilmeyen, Atatürk'ün bıraktığı mirasa sahip çıkamayıp, onu demoklesin kılıcı gibi İslam'ın ve M&..

İDEAL İNSANLAR!

Kariyer sahibi İnsanların belli görevleri üstlendikleri zaman NEFSİ/İRADİ birçok hedefleri vardır.  Arzu ve isteklerinin doğrultusunda nefsi de olsa, iradi de olsa hedeflerine ulaşan bu insanlar kendilerine göre iç huzuru yakalamanın hazzını yaşarlar. Ama asıl olan, Hedeflerine, Allah rızası için insan gönlünü kazanıp, insana hizmet ederek ulaşmaktır. İnsanlar, hedeflerini koyarken evrense..

SEÇİMİNİN ARDINDAN

Seçimler tamamlanmış, Milli irade kararını vermiş, Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Bunun üzerine bir takım komplo teorileri üretmenin, ağlayıp sızlanmanın hiçbir anlamı yoktur. Herkes sonucu kabullenip yeni sisteme göre gardını alıp, doğrularda ayak diremeden yanlışlarda gerekli uyarıları yaparak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası için çalışması gerekmektedir. Türk halkı Cumhuriyet ..

ORTAK AKIL

Kölelikten gelip, Emevi Devleti‘ nin en büyük komutanlarından olan Tarık bin Ziyad' ın zaferi ile ispanya'ya giren ve (711-1492) İspanya'ya hakim olan İslamiyet, 781 yıl sonra, son Beni Ahmer Devleti Hükümdarı Ebu Abdullah Muhammed Sagin tarafından son İslam kalesi GIRNATA Hristiyanlara teslim edilir. Neredeeeen... Nereyeeee.....

HOYRATLIK ve GAYRETKEŞLİK

Son günlerde ülkemizde, her şeyi kendilerinden menkul gören bazı aklı evvellerde, akıl almaz bir hoyratlık ve haddini bilmezlik olduğu gibi bunların karşısında da alabildiğine bir gayretkeşlik içinde olan kişiler ortada gezmeye başlamıştır. Uzun zamandır birilerinin eteğinin altından çıkmayanların, tuz yemiş keçiler gibi sulu dere aramak için koşuştuklarını gözlemliyorum. Kronik çıkar hastalığının pençesinde kıvranan bu aklı ..

AZİZ İSTANBUL

Konstantinopolis, (M.Ö) Makedonyalılar, (M.S) Roma İmparatorluğu, Acemler, Emeviler, Abbasiler, Ruslar, Macarlar, Avrupalılar, Venedikliler,  Cenovalılar tarafından ciddi olarak fethetmek üzere 29 defa kuşatılmasına rağmen başarılamamıştır. Sevgili Peygamberimiz tarafından ” “Kostantiniye, bir gün feth olunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır.”Sözleri ile taçlandırılan  İstanbul, 29 Mayıs 1453 ..

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

 19. YY son­la­rın­da v8e 20. YY baş­la­rın­da Mil­li­yet­çi­lik, Em­per­ya­list Dev­let­ler ara­sın­da­ki mü­ca­de­le­de en bü­yük si­lah ve güç olur­ken, Mil­li mü­ca­de­le­den çık­mış ve ye­ni ku­rul­muş Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ni ko­ru­ma ref­leks­le­ri­mi­zi güç­lü kı­la­cak olan Türk mil­li­yet­çi­li­ği ve onun sa­vu­nu­cu­la­rı olan ay­dın ve fi­kir adam­la­r..

YOLUN AÇIK YÜREĞİN SERİN OLSUN

Kimdir, nedir, nereden gelmiştir, ne iş yapar hiç önemi yoktur.  Genç bir delikanlıydı tanıdığımda. Bir şeyler yapmaya çabalayan herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışan, gayet samimi, doğru yerde doğru sorular soran bir gençti.  Negatif değil, Pozitif bir enerji veriyordu, en azından ben sohbetlerimizde mutlu oluyordum.  Öğrenmek için gösterdiği çabaları görebiliyordum. 24 yıldır tanıdığ..

TEŞEKKÜRLER ÖZKAN BAŞKAN

Torbalı ilçemizde kurulmuş, sözde faaliyet gösteren, resmi kayıtlarda görünen yaklaşık 130 civarında dernek olduğu bilinmektedir. 1990 yılından 2010 yılına kadar İlçemizde Dernekçilik iyi bir ivme kazanmış, birçok hizmetlerde de bulunmuşlardır. Ancak 2010 yılından sonra yavaş yavaş birçok dernek, ya bölünmüş, ya pasif duruma düş..