Feyzullah TURAN

Feyzullah TURAN

ER­DEM SA­Hİ­Bİ OL­MAK!­

İn­san­la­rın tüm ya­şam­la­rı bo­yun­ca, ya­ra­tı­lan en de­ğer­li var­lık ol­ma özel­li­ği­nin bi­linç ve şu­u­ru ile ön­ce ken­di­si­ni ve tüm in­san­la­rı sev­me­si ve iliş­ki­le­ri­nin her tür­lü­sü­nü gö­ğüs­le­ye­bi­le­cek dav­ra­nış­la­rı ser­gi­le­ye­rek dü­şün­ce üret­me ye­te­nek­le­ri­ne sa­hip ol­ma­sı er­dem sa­hi­bi ola­bil­me­nin önem­li bir g&..

GENÇLİĞİMİZ

Devletleri geleceğe taşıyan en önemli varlık, halkının yetiştirdiği, bayrağı taşıyabilecek nesilleridir. Genç nesli kaybolmaya yüz tutmuş Avrupa ve genç nesli ölümle pençeleşen Afrika buna en ibretlik örnektik. Bizim, toprağımızı muhafaza ile birlikte bizi biz yapan Milli Manevi değerlerimizi muhafaza edecek nesillere ihtiyacımız vardır. Osmanlı toprak kazanmaktan öte ayak bastığı yerlerde, ADALET VE HOŞGÖRÜ ile öncelikle insanların kalbini..

ŞAPKA DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ

Yabancı hayranları, köklü Büyük Milletin kültürünü hiçe sayanlar, artık kel aynak kuşları gibi nesliniz tükenmek üzeredir. Emine Zola'dan 600 yıl önce yaşamış Büyük İslam Tarihçisi İbn-i Haldun'un ilme dair çok daha güzel sözlerini bilmeyen, Atatürk'ün bıraktığı mirasa sahip çıkamayıp, onu demoklesin kılıcı gibi İslam'ın ve M&..

İDEAL İNSANLAR!

Kariyer sahibi İnsanların belli görevleri üstlendikleri zaman NEFSİ/İRADİ birçok hedefleri vardır.  Arzu ve isteklerinin doğrultusunda nefsi de olsa, iradi de olsa hedeflerine ulaşan bu insanlar kendilerine göre iç huzuru yakalamanın hazzını yaşarlar. Ama asıl olan, Hedeflerine, Allah rızası için insan gönlünü kazanıp, insana hizmet ederek ulaşmaktır. İnsanlar, hedeflerini koyarken evrense..

SEÇİMİNİN ARDINDAN

Seçimler tamamlanmış, Milli irade kararını vermiş, Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Bunun üzerine bir takım komplo teorileri üretmenin, ağlayıp sızlanmanın hiçbir anlamı yoktur. Herkes sonucu kabullenip yeni sisteme göre gardını alıp, doğrularda ayak diremeden yanlışlarda gerekli uyarıları yaparak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası için çalışması gerekmektedir. Türk halkı Cumhuriyet ..

ORTAK AKIL

Kölelikten gelip, Emevi Devleti‘ nin en büyük komutanlarından olan Tarık bin Ziyad' ın zaferi ile ispanya'ya giren ve (711-1492) İspanya'ya hakim olan İslamiyet, 781 yıl sonra, son Beni Ahmer Devleti Hükümdarı Ebu Abdullah Muhammed Sagin tarafından son İslam kalesi GIRNATA Hristiyanlara teslim edilir. Neredeeeen... Nereyeeee.....

HOYRATLIK ve GAYRETKEŞLİK

Son günlerde ülkemizde, her şeyi kendilerinden menkul gören bazı aklı evvellerde, akıl almaz bir hoyratlık ve haddini bilmezlik olduğu gibi bunların karşısında da alabildiğine bir gayretkeşlik içinde olan kişiler ortada gezmeye başlamıştır. Uzun zamandır birilerinin eteğinin altından çıkmayanların, tuz yemiş keçiler gibi sulu dere aramak için koşuştuklarını gözlemliyorum. Kronik çıkar hastalığının pençesinde kıvranan bu aklı ..

AZİZ İSTANBUL

Konstantinopolis, (M.Ö) Makedonyalılar, (M.S) Roma İmparatorluğu, Acemler, Emeviler, Abbasiler, Ruslar, Macarlar, Avrupalılar, Venedikliler,  Cenovalılar tarafından ciddi olarak fethetmek üzere 29 defa kuşatılmasına rağmen başarılamamıştır. Sevgili Peygamberimiz tarafından ” “Kostantiniye, bir gün feth olunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır.”Sözleri ile taçlandırılan  İstanbul, 29 Mayıs 1453 ..

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

 19. YY son­la­rın­da v8e 20. YY baş­la­rın­da Mil­li­yet­çi­lik, Em­per­ya­list Dev­let­ler ara­sın­da­ki mü­ca­de­le­de en bü­yük si­lah ve güç olur­ken, Mil­li mü­ca­de­le­den çık­mış ve ye­ni ku­rul­muş Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ni ko­ru­ma ref­leks­le­ri­mi­zi güç­lü kı­la­cak olan Türk mil­li­yet­çi­li­ği ve onun sa­vu­nu­cu­la­rı olan ay­dın ve fi­kir adam­la­r..

YOLUN AÇIK YÜREĞİN SERİN OLSUN

Kimdir, nedir, nereden gelmiştir, ne iş yapar hiç önemi yoktur.  Genç bir delikanlıydı tanıdığımda. Bir şeyler yapmaya çabalayan herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışan, gayet samimi, doğru yerde doğru sorular soran bir gençti.  Negatif değil, Pozitif bir enerji veriyordu, en azından ben sohbetlerimizde mutlu oluyordum.  Öğrenmek için gösterdiği çabaları görebiliyordum. 24 yıldır tanıdığ..

TEŞEKKÜRLER ÖZKAN BAŞKAN

Torbalı ilçemizde kurulmuş, sözde faaliyet gösteren, resmi kayıtlarda görünen yaklaşık 130 civarında dernek olduğu bilinmektedir. 1990 yılından 2010 yılına kadar İlçemizde Dernekçilik iyi bir ivme kazanmış, birçok hizmetlerde de bulunmuşlardır. Ancak 2010 yılından sonra yavaş yavaş birçok dernek, ya bölünmüş, ya pasif duruma düş..