BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

 19. YY son­la­rın­da v8e 20. YY baş­la­rın­da Mil­li­yet­çi­lik, Em­per­ya­list Dev­let­ler ara­sın­da­ki mü­ca­de­le­de en bü­yük si­lah ve güç olur­ken, Mil­li mü­ca­de­le­den çık­mış ve ye­ni ku­rul­muş Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ni ko­ru­ma ref­leks­le­ri­mi­zi güç­lü kı­la­cak olan Türk mil­li­yet­çi­li­ği ve onun sa­vu­nu­cu­la­rı olan ay­dın ve fi­kir adam­la­rı­mız. Ata­türk­'ün ölü­mün­den son­ra bas­kı al­tı­na alı­na­rak 74 yıl ön­ce bu­gün 3 Ma­yıs 1944 ta­ri­hin­de o gün­kü dev­le­ti yö­ne­ten­ler ta­ra­fın­dan mahkûm edil­miş ve çok ağır iş­ken­ce ve zul­me ma­ruz bı­ra­kıl­mış­lar­dır. Hiç­bir Em­per­ya­list dü­şün­ce için­de ol­ma­dan, sa­de­ce Türk­lü­ğün de­ğer­le­ri­ni ve kül­tü­rü­nü ko­ru­ma ve yü­celt­me ar­zu­su ile Mil­le­ti­ne bağ­lı de­ğer­li in­san­lar bu dü­şün­ce­le­ri­nin be­de­li­ni çok ağır bir şe­kil­de öde­miş­ler­dir. Ne ha­zin­dir ki; dün Türk Mil­li­yet­çi­le­ri­ne iş­ken­ce­yi re­va gö­ren zih­ni­yet­ler, bu­gün on­la­rın yap­tık­la­rı mü­ca­de­le­nin doğ­ru­lu­ğu­nu an­la­mış gö­rün­mek­te­dir­ler. U­zun yıl­lar­dır dün­ya­yı yö­ne­ten em­per­ya­list güç­ler­den Ül­ke­mi­zi ko­ru­ma­nın, Mil­li de­ğer­le­ri­mi­ze sa­hip ola­bil­me­nin tek ça­re­si­nin kim­li­ği­mi­ze sa­hip ol­ma mec­bu­ri­ye­ti ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir.

3 Ma­yıs 1944; Türk mil­li­yet­çi­li­ği ha­re­ke­ti­nin ne pa­ha­sı­na olur­sa ol­sun dil­len­di­ril­di­ği ve ey­le­me dö­nüş­tü­rül­dü­ğü bir mi­lat ola­rak ka­bul edil­miş­tir. Bu acı ve ız­dı­rap gü­nü, Va­tan top­rak­la­rı­nı ca­nı pa­ha­sı­na se­ven ve mil­le­ti için kor­ku­suz­ca ken­di­le­ri­ni or­ta­ya atan fi­kir ve ak­si­yon adam­la­rı­nın anı­sı­na bay­ram ola­rak ilan edil­miş, her yıl bü­yük bir gu­rur ve onur­la kut­lan­mak­ta­dır. 3 Ma­yıs, Türk mil­li­yet­çi­le­ri­ne acı ya­şa­tan­la­ra kar­şı "Çi­le­ler bi­zim rüt­be­miz­dir" di­ye­rek, ne pa­ha­sı­na olur­sa ol­sun Türk­lük Gu­rur ve Şu­u­ru­nun en üst se­vi­ye­de var­lı­ğı­nın tüm dün­ya­ya du­yu­rul­du­ğu bir gün­dür. 

3 Ma­yıs, Türk Mil­le­ti­nin ta­ri­hin de­rin­lik­le­rin­den ge­len yük­sek ah­lak ve ka­rak­te­rin­den do­ğan tüm kah­ra­man­lık­la­rı­nın anıl­dı­ğı bir gün­dür. 3 Ma­yıs, Ken­di ben­li­ği­ni unu­ta­rak Em­per­ya­liz­min emel­le­ri­ne hiz­met eden­le­re iha­net­le­ri­nin gös­te­ril­di­ği ve ha­tır­la­tıl­dı­ğı bir bay­ram gü­nü­dür. 3 Ma­yıs, Ata­türk­'ün, mil­li de­ğer­le­ri­miz­le ge­liş­tir­di­ği Tür­ki­ye cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­nin onur­lu dün­ya po­li­ti­ka­la­rı­na si­lah sık­mak is­te­yen­le­rin si­lah­la­rı­nın ge­ri tep­ti­ği gün­dür.

3 Ma­yıs, Türk­'ün gaf­let­ten uyan­dı­ğı, dost san­dı­ğı ha­in­le­ri de­şif­re et­ti­ği gün­dür. 3 Ma­yıs Türk Mil­li­yet­çi­le­ri­nin ka­zan­dı­ğı, Mis­yo­nu ve he­de­fi bel­li kut­lu bir gün­dür.
­Türk, yal­nız­ca bir ır­kı ta­nım­la­yan kav­ram mı­dır? Bir mil­le­tin adı mı­dır?
­Yok­sa hep­si­nin üze­rin­de dü­şü­nül­me­si ge­re­ken her yö­nüy­le an­la­şıl­ma­sı ge­re­ken ma­ne­vi bü­yük bir ya­pı­nın adı mı­dır? Türk de­mek, kat­-i bir şe­kil­de söy­le­mek ge­re­kir­se bir üst de­ğer­dir. Bu de­ğer için­de in­sa­ni, ah­la­ki, di­ni ve en önem­li­si ken­di kut­sal­la­rı­nı ta­şır. Bu hep böy­ley­di ve hep böy­le ola­cak­tır. De­ğer­ler ko­run­duk­ça, sa­hip olun­duk­ça ya­şar, bü­yür ve ge­li­şir. Ken­di­ni Müs­lü­man Türk his­se­den her­kes, ken­di­si­ne ema­net edi­len bu bü­yük de­ğe­re sa­hip çı­kıp ka­nı ve ca­nı pa­ha­sı­na da ol­sa ko­ru­mak zo­run­da ol­du­ğu­nun şu­u­ru­na eriş­me­si ge­rek­mek­te­dir. 

­
E­ma­net eden­ler kim­ler­dir?
­Me­te Han'­dır, Oğuz Ka­ğan'­dır, Ah­met Ye­se­vi'­dir, Sal­tuk Buğ­ra Han'­dır, Bu­min Ka­ğan'­dır, Al­pars­lan­dır, Kaş­gar­lı Mah­mut'­tur, İmam Ma­tu­ri­di'­dir, Ha­cı hünkâr'­dır, Fa­tih­tir, Os­man Ga­zi'­dir, Edi­ba­li'­dir, Gas­pı­ra­lı'­dır, Nec­det Ko­çak tır, El­çi­bey'­dir, Şe­hit En­ver'­dir, Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal ATA­TÜRK'­tür, At­sız ATA'­dır, Baş­buğ AL­PARS­LAN TÜR­KEŞ'­dir, Muh­sin YA­ZI­CI­OĞ­LU'­dur, Türk mil­li­yet­çi­li­ği da­va­sı için bin­ler­ce şe­ha­det şer­be­ti­ni iç­miş kar­deş­le­ri­miz­dir.

­Bu ül­kü en­gel­le­ne­me­ye­cek­tir. Türk mil­le­ti­nin de­ğer­le­ri, an­cak için­den ye­ti­şen de­ğer­ler­le ko­ru­nur. Bu de­ğer­le­ri ko­ru­ya­cak­lar­da yal­nız­ca ül­kü­cü­ler­dir.
3 Ma­yıs­lar­da ta­ri­hi­mi­zi ha­tır­la­yıp ge­le­cek­le il­gi­li umut­la­rı­mı­zı ye­ni­le­ye­ce­ğiz ve Ül­kü­le­ri­miz­le Türk Mil­le­ti için var ol­ma az­mi­mi­zi ar­tı­ra­ca­ğız. 

3 Ma­yıs 1944 Türk­çü­lük Bay­ra­mı­nın 66.­yıl­dö­nü­mün­de Türk Mil­le­ti­nin hu­zu­ru ve mut­lu­lu­ğu için Yü­ce ya­ra­ta­na el açıp dua ede­ce­ğiz. Biz Pan­türk­çü ve­ya Irk­çı de­ğil MÜS­LÜ­MAN-­TÜRK ÜL­KÜ­CÜ­SÜ­YÜZ. 

­Ne de­miş­ti BAŞ­BU­ĞU­MUZ AL­PAR­SAL TÜR­KEŞ "Türk­lük be­de­ni­miz, İs­la­mi­yet ru­hu­muz­dur. Ruh­suz be­den ce­set olur, İs­la­mi­ye­ti ele alıp Türk­lü­ğü inkâr et­mek iha­net­tir. Bu­nun ter­si­de ay­nı de­re­ce­de gaf­let ve iha­net­tir"
 
3 Ma­yıs Türk­çü­lük bay­ra­mı­mız kut­lu ol­sun! 03 MA­YIS 2018 
 

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.