ER­DEM SA­Hİ­Bİ OL­MAK!­

İn­san­la­rın tüm ya­şam­la­rı bo­yun­ca, ya­ra­tı­lan en de­ğer­li var­lık ol­ma özel­li­ği­nin bi­linç ve şu­u­ru ile ön­ce ken­di­si­ni ve tüm in­san­la­rı sev­me­si ve iliş­ki­le­ri­nin her tür­lü­sü­nü gö­ğüs­le­ye­bi­le­cek dav­ra­nış­la­rı ser­gi­le­ye­rek dü­şün­ce üret­me ye­te­nek­le­ri­ne sa­hip ol­ma­sı er­dem sa­hi­bi ola­bil­me­nin önem­li bir gös­ter­ge­si­dir.­Ya­şa­mı­mız­da iyi ve­ya kö­tü gör­dü­ğü­müz her tür­lü ol­gu­nun oluş­ma­sı sa­de­ce in­san ak­lı­nın bir ürü­nü­dür. İn­san­lar, ya­şam­la­rın­da ken­di ya­rat­tık­la­rı bir­çok zıt­lık­lar için­de bo­ğu­şa­rak ha­yat­la­rı­nı sür­dü­rür­ler. Akıl, dü­şün­ce, sev­gi ve duy­gu­lar in­sa­na bah­şe­dil­miş Ya­ra­da­nın bir lüt­fü­dür.­İn­san, sos­yal bir var­lık­tır ve sos­yal iliş­ki­ler­de sa­de­ce in­san­la­ra mah­sus­tur. Her in­sa­nın sos­yal iliş­ki­ler için­de ha­ya­tın ba­zı ger­çek­le­ri ile yüz yü­ze gel­me­si hem hak­kı­dır hem de zo­run­lu­lu­ğu­dur. İş­te tam bu nok­ta­da, Ma­a­le­sef in­san­la­rı­mı­zın ço­ğun­lu­ğa va­ran bir ke­si­mi, doğ­ru san­dık­la­rı ka­ran­lık yol­lar­da yü­rür­ken bir ke­si­mi de doğ­ru olan ay­dın­lık yol­da yü­rü­me­yi ter­cih eder ve­ya et­mek zo­run­da bı­ra­kı­lır­lar.­Zor­lan­dı­ğı­mı­zın, al­da­tıl­dı­ğı­mı­zın, bi­le­me­di­ği­mi­zin far­kın­da ol­ma­dan kar­şı­mız­da olan­lar­la ve bi­ze uy­ma­yan­lar­la an­lam­sız mü­ca­de­le­ler içi­ne gi­re­riz. Er­dem sa­hi­bi olan ve­ya er­de­mi he­def­le­yen­le­ri­miz, bu an­lam­sız mü­ca­de­le içi­ne gir­mek­ten im­ti­na et­me­yi ve her so­ru­nun hal­li­ni va­kar için­de kar­şı­la­ya­rak za­man için­de üs­te­sin­den gel­me­yi ba­şa­rır­lar ve­ya ba­şar­ma ira­de­le­ri­ni or­ta­ya ko­yar­lar. Er­dem­li in­san ke­sin bil­me­di­ği ve ya bi­li­yo­rum san­dı­ğı olay ve ki­şi­ler hak­kın­da fi­kir yü­rüt­me­yen in­san­dır. Su­i­zan yap­ma­yan in­san­dır. Er­dem­li in­san var­sa­yım­lar­la ha­re­ket et­mez. Göz­le­ri ile gör­dü­ğü ku­lak­la­rı ile duy­du­ğu­nu va­kar için­de akıl süz­ge­cin­den ge­çi­rip fi­kir yü­rü­ten ve yo­rum ya­pan in­san­dır.“­Ben ol­sam bu­nu böy­le ya­par­dım öy­ley­se o da bu­nu yap­mış­tır” var­sa­yım­la­rı ile duy­gu­la­rı­na ka­pı­lıp, nef­si­ne al­da­na­rak er­dem sa­hi­bi in­san­lar çar­pık fi­kir­ler üret­mez.­Kı­sa­ca­sı er­dem sa­hi­bi in­san ahkâm kes­mez. Dö­nü­şü ol­ma­yan bir yol­cu­luk için­de ol­du­ğu­nu er­dem sa­hi­bi in­san bi­lir ve yo­lu­nu se­çer­ken in­san­lık de­ğer­le­ri­ni göz ar­dı et­mez. Er­dem­li in­san­lar, su­sa­rak ka­zan­dı­ğı de­ğer­le­ri ko­nu­şa­rak har­ca­ma lük­sü ol­ma­dı­ğı­nın bi­lin­cin­de­dir­ler. Er­dem­li in­san­lar, nef­sin Şey­tan sof­ra­sın­da otur­ma­yıp ira­de­nin rah­me­ti ile ıs­lan­ma­yı ter­cih eder­ler. Ne­cip Fa­zıl Üs­ta­dın an­la­tı­mıy­la Er­dem­li­lik, in­san ru­hu­na Al­la­hın bah­şet­ti­ği bir ni­me­ti­dir. Va­kar ve ki­bir ara­sın­da­ki çok in­ce bir çiz­gi­yi gö­re­bi­len in­san­dır. Er­dem­li in­san sa­hip ol­duk­la­rı­nın ken­di­si­ne ve­ril­miş bir ema­net ol­du­ğu bi­lin­ci­ni ta­şı­yan in­san­dır. Er­dem­li in­san şey­tan olan nef­si­ne ve şey­ta­nın uşa­ğı ki­bir­’e tes­lim ol­ma­yan in­san­dır.­Er­dem­li in­san, ken­di­ni ön­ce ken­di iç dün­ya­sın­da son­ra da sos­yal dün­ya­sın­da öz­gür his­se­de­bi­len in­san­dır. Öz­gür­lük;­Yi­ğit­lik, dü­rüst­lük gi­bi ha­ma­set söy­lem­le­rin duy­gu­sal­laş­tı­rıl­dı­ğı bir alan de­ğil­dir. Bir in­san öz­gür ol­ma­yı is­ti­yor ve öz­gür­lü­ğü sa­vu­nu­yor­sa ön­ce ken­di ka­fa­sın­da hap­set­tik­le­ri­ni ser­best bı­rak­ma­lı­dır. Er­dem­li in­san ka­rar aşa­ma­sın­da aca­ba de­me­yen, ey­lem­den son­ra­da keş­ke de­me­den vic­dan ra­hat­lı­ğı olan in­san­dır. Er­dem­li in­san ön­ce ken­di­ne kar­şı so­rum­lu­dur. Er­dem­li in­san in­sa­nı kar­şı­lık­sız se­ven­dir. Er­dem­li in­san­lar, üret­tik­le­ri fi­kir­ler ve yap­tık­la­rı ey­lem­ler ile top­lu­mun ge­li­şip gü­zel­leş­me­si­ne, bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de mut­lu ya­şam kur­ma­la­rı­na hiz­met eder­ler. Al­lah’­tan di­le­ğim ül­ke hal­kı­mı­zın men­fa­at­le­ri­ni ken­di men­fa­at­le­rin­den üs­tün kı­lan er­dem sa­hi­bi in­san­la­rın hal­kı­mı­za ön­der ol­ma­la­rı­dır. Er­dem­li in­san­lar ken­di­le­ri­ni efen­di de­ğil, hal­kı­nın hiz­metkâ­rı ola­rak gö­re­bi­len in­san­lar­dır. 
AL­LAH­'A EMA­NET OLU­NUZ 

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.